Uslovi i odredbe

Primjenjivost

 1. Ovi opšti uslovi primjenjuju se na sve (trenutne i buduće) zadatke koje klijent daje B&Y.
 2. Na ove opšte uslove mogu se neopozivo pozvati i partneri i zaposleni u B&Y i treća lica angažovana od strane B&Y.
 3. Ovi opći uvjeti su primjenjivi osim ako je drugačije dogovoreno u pisanoj formi.
 4. Primenljivost opštih uslova klijenata se izričito odbija.

Zadatak

 1. B&Y svoje aktivnosti obavlja isključivo za klijenta; treća lica od njih ne mogu izvući nikakva prava.
 2. B&Y ima pravo da angažuje treća lica u izvršenju ugovora. Uključivanje trećih strana se odvija ako i koliko je to moguće uz konsultacije sa klijentom. B&Y ima pravo da prihvati ograničenja odgovornosti trećih lica kada omogućava trećim licima.
 3. Klijent obeštećuje B&Y za štetu trećih lica u vezi sa pruženim uslugama za klijenta, uključujući i troškove odbrane od takvih potraživanja.

Usluge

 1. U ime klijenta, B&Y pruža usluge, uključujući savjetodavne i operativne aktivnosti, za registraciju plovila u različitim zemljama širom svijeta, prema nahođenju klijenta iu skladu sa zakonskim pravilima relevantne zemlje registracije. Ove usluge uključuju i osnivanje jednog ili više pravnih lica ako je to neophodno ili poželjno za relevantnu registraciju plovila u nekoj zemlji. Osim toga, B&Y pruža usluge u svrhu dobijanja dozvola za rad za otpremu ako i u mjeri u kojoj to omogućavaju pravna pravila relevantne zemlje registracije.
 2. Ako u zemlji za registraciju plovila i/ili izdavanje radio dozvole, B&Y ima adresu ureda i ako je to za registraciju plovila ili za pružanje radio dozvole, klijent ima pravo koristiti ovu adresu ureda od B&Y, ali samo kao lokaciju i poštansku adresu za plovilo ili njegovog vlasnika. Klijentu nije dozvoljeno da koristi adresu ureda B&Y u bilo koje druge svrhe.
 3. Isključivo u ime klijenta B&Y obavlja poslove potrebne za registraciju i vođenje registrovanog plovila klijenta i/ili pružanje i dalje pružanje radio dozvole u zemlji koju odabere klijent i/ili u svrhu osnivanja jedno ili više pravnih lica u odabranoj zemlji registracije i održavanja ovih pravnih lica.
 4. Predmetne aktivnosti su dio ukupnog paketa usluga koje je B&Y sastavio za dotičnu zemlju.
 5. Računovodstveni i/ili poreski poslovi vezani za plovilo ili pravna lica osnovana za registraciju plovila u dotičnoj zemlji izričito neće biti dio usluga B&Y.

Obaveze klijenta

 1. Dodjela klijenta uvijek uključuje ukupan paket usluga koji je sastavio B&Y za državu registracije i/ili pružanje radio licence koju odabere klijent. Klijent je dužan kupiti ovaj ukupan paket.
 2. Klijent je odgovoran za blagovremenu i ispravnu dostavu ispravne dokumentacije potrebne kako bi B&Y omogućio da svoje obaveze iz ugovora ispuni na ispravan i blagovremen način.
 3. Klijent je dužan da blagovremeno plati sve račune B&Y u vezi sa izdatim zadacima prenosom dospjelih iznosa na žiro račun B&Y.
 4. Reklamacije u vezi sa fakturama B&Y podnose se u roku od četrnaest dana od datuma fakture, uz kaznu gubitka prava na to.
 5. Klijent nema pravo da obustavi plaćanje računa B&Y ili da izvrši prebijanje.
 6. Kada fakture kasne, B&Y zaračunava zakonske kamate i razumne vansudske troškove ili troškove naplate, i može, ne dovodeći u pitanje prava B&Y, tražiti sudske troškove.
 7. Sve cijene koje koristi B&Y, a koje su navedene na web stranici B&Y ili na drugi način saopštene klijentu, uvijek su podložne promjenama cijena. B&Y ima pravo da u međuvremenu prilagodi svoje cijene i da ih prenese klijentu.

Ograničenje odgovornosti

 1. B&Y ne snosi odgovornost za bilo kakve posljedice neblagovremene, nepotpune ili nepropisno dostavljene dokumentacije i podataka potrebnih za uspostavljanje i/ili nastavak traženih usluga od B&Y.
 2. Ako nakon što klijent ispuni iznos ugovora koji duguje B&Y u cijelosti ili djelimično, prvo pokaže da klijent ne može dostaviti određene tražene dokumente i podatke, zbog čega se zadatak dat B&Y ne može izvršiti, B&Y je ima pravo da odbije do iznosa koji je moguće da se klijentu refundiraju troškovi koje je već napravio.
 3. B&Y također ne snosi odgovornost za posljedice neplaćanja ili neblagovremenog plaćanja računa B&Y uslijed čega B&Y obustavlja ili prekida ispunjenje zadatka. Sve dodatne troškove za nastavak aktivnosti od strane B&Y snosi klijent.
 4. Konkretno, ali ne ograničavajući se na, B&Y neće biti odgovoran, ne dovodeći u pitanje odredbe ovog člana, za posljedice neblagovremenog ili neusklađenosti klijenata sa iznosima koje periodično dospijevaju nadležnim organima u vezi sa održavanjem registraciju plovila osnovanog u dotičnoj jurisdikciji, kao na primjer (državni) registar poreza i troškova. B&Y ne snosi odgovornost za bilo kakve kazne, druge troškove i/ili štetu nastalu zbog propusta klijenta da ispuni ove troškove ili da te troškove ispuni na vrijeme, a koje su izrekli nadležni organi.
 5. B&Y nije odgovoran za posljedice bilo kakvih (namjeranih) zakonskih promjena ili dopuna propisa ili namjerava to učiniti u odgovarajućoj zemlji registracije plovila ili zemlji koja je izdala radio dozvolu, zbog čega mijenja registraciju plovilo više nije valjano ili je radio dozvola poništena ili postojeća registracija ili dozvola neće biti obnovljena.
 6. B&Y ne snosi odgovornost prema klijentu za bilo kakve nedostatke u ispunjavanju njegovih obaveza proizašlih iz ugovora(a) sa klijentom, osim ako B&Y nije bez odlaganja i pismenim putem od strane klijenta platio nedostatak i B&Y nije nadoknadio nedostatak u razumnom roku klijent je dao obavijest o kašnjenju.
 7. Bez obzira na odredbe prethodnih stavova ovog člana, odgovornost B&Y je uvijek ograničena na direktnu štetu. Za bilo kakvu indirektnu ili posljedičnu štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit ili gubitke, B&Y nikada neće biti odgovoran.
 8. Bez obzira na odredbe prethodnih stavova ovog člana, svaka odgovornost B&Y bit će ograničena na maksimalni iznos koji je B&Y fakturirao klijentu za izvršenje relevantnog ugovora, ali u svakom slučaju na maksimalni iznos koji osigurava osiguravač od B&Y.
 9. Pravo na naknadu zastarijeva 6 mjeseci nakon što je klijent saznao ili je mogao saznati za štetu i odgovornost B&Y.