Podmienky

Použiteľnosť

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky (súčasné a budúce) úlohy poskytnuté klientom spoločnosti B&Y.
 2. Na tieto všeobecné obchodné podmienky sa môžu neodvolateľne odvolávať aj partneri a zamestnanci B&Y a tretie strany angažované B&Y.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
 4. Aplikovateľnosť všeobecných obchodných podmienok klientov sa výslovne odmieta.

Pridelenie

 1. B&Y vykonáva svoju činnosť výlučne pre klienta; tretie strany od nich nemôžu odvodzovať žiadne práva.
 2. B&Y je oprávnená zapojiť tretie strany do plnenia zmluvy. Zapojenie tretích strán sa uskutočňuje, ak a pokiaľ je to možné, po konzultácii s klientom. B&Y je oprávnená akceptovať obmedzenia zodpovednosti voči tretím stranám, keď to umožní tretím stranám.
 3. Klient odškodní B&Y za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s poskytovanými službami pre klienta, vrátane nákladov na obranu proti takýmto nárokom.

Služby

 1. B&Y v mene klienta poskytuje služby vrátane poradenskej a prevádzkovej činnosti pri registrácii plavidiel v rôznych krajinách sveta podľa uváženia klienta a podľa právnych pravidiel príslušnej krajiny registrácie. Tieto služby zahŕňajú aj založenie jednej alebo viacerých právnických osôb, ak je to potrebné alebo žiaduce pre príslušnú registráciu plavidla v krajine. Okrem toho spoločnosť B&Y poskytuje služby na účely získania licencií na vysielanie rádia, ak to umožňujú právne predpisy príslušnej krajiny registrácie.
 2. Ak má B&Y v príslušnej krajine na registráciu plavidla a/alebo poskytnutie rádiovej licencie adresu kancelárie a ak sa táto vyžaduje na registráciu plavidla alebo na poskytnutie rádiovej licencie, klient je oprávnený použiť túto adresu kancelárie od B&Y, ale len ako miesto a poštovú adresu pre plavidlo alebo jeho vlastníka. Klientovi nie je dovolené používať adresu kancelárie B&Y na akékoľvek iné účely.
 3. B&Y výhradne v mene klienta vykonáva činnosti potrebné na registráciu a vedenie registrovaného plavidla klienta a/alebo poskytovanie a udržiavanie poskytovania rádiovej licencie v krajine zvolenej klientom a/alebo za účelom zriadenia jedna alebo viacero právnických osôb vo vybranej krajine registrácie a udržiavania týchto právnických osôb.
 4. Príslušné činnosti sú súčasťou celkového balíka služieb, ktorý spoločnosť B&Y zostavila pre danú krajinu.
 5. Účtovné a/alebo daňové úlohy týkajúce sa plavidla alebo právnických osôb zriadených na registráciu plavidla v príslušnej krajine výslovne nie sú súčasťou služieb spoločnosti B&Y.

Povinnosti klienta

 1. Zadanie klienta vždy zahŕňa celkový balík služieb zostavený B&Y pre krajinu registrácie a/alebo poskytnutie rozhlasovej licencie, ktorú si klient zvolí. Klient je povinný zakúpiť si tento celkový balík.
 2. Klient je zodpovedný za včasné a správne dodanie správnych dokladov potrebných na to, aby spoločnosť B&Y mohla správne a včas plniť svoje záväzky zo zmluvy.
 3. Klient je povinný uhradiť všetky faktúry B&Y súvisiace s vydanými zákazkami v lehote splatnosti prevodom dlžných súm na bankový účet B&Y.
 4. Reklamácie v súvislosti s faktúrami B&Y je potrebné vykonať do štrnástich dní od dátumu vystavenia faktúry, pod hrozbou straty práva tak urobiť.
 5. Klient nie je oprávnený pozastaviť úhradu faktúr B&Y ani úhradu formou zápočtu.
 6. Keď sú faktúry po splatnosti, B&Y si účtuje štatutárne úroky a primerané mimoriadne súdne alebo inkasné náklady a môže, bez toho, aby boli dotknuté práva B&Y, požadovať súdne náklady.
 7. Všetky ceny používané spoločnosťou B&Y, ako sú uvedené na webovej stránke B&Y alebo inak komunikované s klientom, vždy podliehajú zmenám cien. B&Y má právo medzičasom upraviť svoje ceny a preniesť ich na klienta.

Obmedzenie zodpovednosti

 1. B&Y nezodpovedá za žiadne dôsledky nečasu, neúplne alebo nesprávne poskytnutých dokumentov a údajov potrebných na vytvorenie a/alebo pokračovanie služieb požadovaných od B&Y.
 2. Ak sa po tom, čo klient úplne alebo čiastočne splní sumu zmluvy, ktorú dlhuje B&Y, najskôr ukáže, že klient nemôže poskytnúť určité požadované dokumenty a údaje, výsledkom čoho nie je možné splniť zadanie zadané B&Y, B&Y je oprávnený odpočítať si do výšky možnej sumy, ktorú je možné klientovi vrátiť, už vynaložené náklady.
 3. B&Y taktiež nezodpovedá za následky nezaplatenia alebo včasného zaplatenia faktúr B&Y, v dôsledku čoho je plnenie zadania zo strany B&Y pozastavené alebo ukončené. Akékoľvek dodatočné náklady na obnovenie činností zo strany B&Y znáša klient.
 4. Predovšetkým, ale nie výlučne, B&Y nezodpovedá, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto článku, za následky toho, že klienti neplnili alebo neplnili včas sumy splatné pravidelne príslušným orgánom v súvislosti s udržiavaním registrácia plavidla so sídlom v príslušnej jurisdikcii, ako napríklad (štátne) dane a obchodný register. B&Y nezodpovedá za žiadne pokuty, iné náklady a/alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že klient tieto náklady nesplní alebo tieto náklady nesplní včas a ktoré boli uložené príslušnými orgánmi.
 5. Spoločnosť B&Y nezodpovedá za dôsledky akýchkoľvek (zamýšľaných) legislatívnych zmien alebo zmenených nariadení alebo to zamýšľa urobiť v príslušnej krajine registrácie plavidla alebo krajiny, ktorá vydala licenciu na rádiové vysielanie, v dôsledku čoho dôjde k zmene registrácie plavidlo už nie je platné alebo či je rádioaktívna licencia zrušená alebo či sa existujúca registrácia alebo licencia neobnoví.
 6. B&Y nezodpovedá klientovi za akékoľvek nedostatky v plnení svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (dohôd) s klientom, pokiaľ B&Y nebola bezodkladne a písomne zo strany klienta v omeškaní pre nedostatok a B&Y tento nedostatok nenahradila. v primeranej lehote klient oznámil neplnenie.
 7. Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku je zodpovednosť spoločnosti B&Y vždy obmedzená na priame škody. Za akékoľvek nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku alebo strát, B&Y nikdy nenesie zodpovednosť.
 8. Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku bude akákoľvek zodpovednosť B&Y obmedzená na maximálnu sumu, ktorú B&Y fakturovala klientovi za vykonanie príslušnej zmluvy, ale v každom prípade na maximálnu sumu, ktorú má zaplatiť poisťovateľ. spoločnosti B&Y.
 9. Právo na náhradu škody zaniká 6 mesiacov potom, čo sa klient dozvedel alebo mohol dozvedieť o škodách a zodpovednosti B&Y.