Uslovi

Primenljivost

 1. Ovi opšti uslovi se primenjuju na sve (trenutne i buduće) zadatke koje klijent daje B&I.
 2. Na ove opšte uslove mogu se neopozivo pozvati i partneri i zaposleni u B&I i treća lica angažovana od strane B&I.
 3. Ovi opšti uslovi su primenljivi osim ako nije drugačije ugovoreno u pisanoj formi.
 4. Primenljivost opštih uslova klijenata se izričito odbija.

Dodeljivanje

 1. B&I svoje aktivnosti obavlja isključivo za klijenta; treća lica od njih ne mogu izvlačiti nikakva prava.
 2. B&I ima pravo da angažuje treća lica u izvršenju ugovora. Uključivanje trećih strana se odvija ako i koliko je to moguće uz konsultacije sa klijentom. B&I ima pravo da prihvati ograničenja odgovornosti trećih lica kada omogućava trećim licima.
 3. Klijent obeštećuje B&I za štetu trećih lica u vezi sa pruženim uslugama za klijenta, uključujući i troškove odbrane od takvih potraživanja.

Usluge

 1. U ime klijenta, B&I pruža usluge, uključujući savetodavne i operativne aktivnosti, za registraciju plovila u različitim zemljama širom sveta, prema nahođenju klijenta iu skladu sa pravnim pravilima relevantne zemlje registracije. Ove usluge takođe uključuju osnivanje jednog ili više pravnih lica ako je to neophodno ili poželjno za relevantnu registraciju plovila u nekoj zemlji. Štaviše, B&I prvi pruža usluge u svrhu dobijanja dozvola za rad za otpremu ako i u meri u kojoj to omogućavaju pravna pravila relevantne zemlje registracije.
 2. Ako u zemlji radi registracije plovila i/ili davanja radio dozvole, B&I ima adresu kancelarije i ako je to za registraciju plovila ili za obezbeđivanje radio dozvole, klijent ima pravo da koristi ovu adresu kancelarije od B&I, ali samo kao lokaciju i poštansku adresu za plovilo ili njegovog vlasnika. Klijentu nije dozvoljeno da koristi adresu kancelarije B&I u bilo koje druge svrhe.
 3. Isključivo u ime klijenta B&I obavlja poslove potrebne za registraciju i vođenje registrovanog plovila klijenta i/ili za obezbeđivanje i dalje pružanje radio dozvole u zemlji koju odabere klijent i/ili u svrhu osnivanja jedno ili više pravnih lica u izabranoj zemlji registracije i održavanja ovih pravnih lica.
 4. Predmetne aktivnosti su deo ukupnog paketa usluga koje je B&I sastavio za dotičnu zemlju.
 5. Računovodstveni i/ili poreski poslovi u vezi sa plovilom ili pravnim licima osnovanim za registraciju plovila u dotičnoj zemlji izričito neće biti deo usluga B&I.

Obaveze naručioca

 1. Dodeljivanje klijenta uvek uključuje ukupan paket usluga koji je sastavio B&I za državu registracije i/ili obezbeđivanje radio licence koju odabere klijent. Klijent je obavezan da kupi ovaj ukupan paket.
 2. Klijent je odgovoran za blagovremenu i tačnu isporuku ispravnih dokumenata potrebnih da bi B&I omogućio da svoje obaveze iz ugovora ispuni na ispravan i blagovremen način.
 3. Klijent je obavezan da blagovremeno plati sve fakture B&I u vezi sa izdatim zadacima prenosom dospelog iznosa na žiro račun B&I.
 4. Reklamacije u vezi sa fakturama B&I podnose se u roku od četrnaest dana od datuma fakture, uz kaznu gubitka prava na to.
 5. Klijent nema pravo da obustavi plaćanje faktura B&I ili da izvrši prebijanje.
 6. Kada fakture kasne, B&I naplaćuje zakonske kamate i razumne vansudske troškove ili troškove naplate, i može, ne dovodeći u pitanje prava B&I, tražiti sudske troškove.
 7. Sve cene koje koristi B&I koje su navedene na veb stranici B&I ili na drugi način saopštene klijentu uvek su podložne promenama cena. B&I ima pravo da u međuvremenu prilagodi svoje cene i da ih prenese klijentu.

Ograničenje odgovornosti

 1. B&I neće biti odgovoran ni za kakve posledice neblagovremenih, nepotpuno ili nepropisno dostavljenih dokumenata i podataka neophodnih za uspostavljanje i/ili nastavak usluga traženih od B&I.
 2. Ako se nakon što klijent ispuni iznos ugovora koji duguje B&I u celini ili delimično, prvo pokaže da klijent ne može da obezbedi određene tražene dokumente i podatke, zbog čega se zadatak koji je dat B&I ne može izvršiti, B&I je ima pravo da odbije do iznosa koji je moguće da se klijentu refundiraju troškovi koje je već napravio.
 3. B&I takođe ne snosi odgovornost za posledice neplaćanja ili neblagovremenog plaćanja faktura B&I usled čega B&I obustavlja ili prekida ispunjenje zadatka. Sve dodatne troškove za nastavak aktivnosti od strane B&I snosi klijent.
 4. Konkretno, ali ne ograničavajući se na, B&I neće biti odgovoran, ne dovodeći u pitanje odredbe ovog člana, za posledice neblagovremenog isplate ili neblagovremenog isplate iznosa od strane klijenata nadležnim organima u vezi sa održavanjem registraciju plovila osnovanog u dotičnoj jurisdikciji, kao na primer (državni) registar poreza i troškova. B&I ne snosi odgovornost za bilo kakve kazne, druge troškove i/ili štete koje proističu iz neispunjenja ovih troškova od strane klijenta ili blagovremenog ispunjenja ovih troškova koje su izrekli nadležni organi.
 5. B&I nije odgovoran za posledice bilo kakvih (nameravanih) zakonskih promena ili izmenjenih propisa ili namerava da to učini u odgovarajućoj zemlji registracije plovila ili zemlji koja je izdala radio dozvolu, usled čega menja registraciju plovilo više nije važeće ili da li je dozvola za radio oduzeta ili da li se postojeća registracija ili dozvola neće obnoviti.
 6. B&I ne snosi odgovornost prema klijentu za bilo kakve nedostatke u ispunjavanju svojih obaveza koje proizilaze iz ugovora(a) sa klijentom, osim ako B&I nije bez odlaganja i pismenim putem od strane klijenta izmiren zbog nedostatka i B&I nije nadoknadio nedostatak u razumnom roku klijent je dao obaveštenje o kašnjenju.
 7. Bez obzira na odredbe prethodnih stavova ovog člana, odgovornost B&I je uvek ograničena na direktnu štetu. Za bilo koju indirektnu ili posledičnu štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit ili gubitke, B&I nikada neće biti odgovoran.
 8. Bez obzira na odredbe prethodnih stavova ovog člana, svaka odgovornost B&I biće ograničena na maksimalni iznos koji je B&I fakturisao klijentu za izvršenje relevantnog ugovora, ali u svakom slučaju na maksimalni iznos koji osigurava osiguravač of B&I.
 9. Pravo na naknadu prestaje 6 meseci nakon što je klijent saznao ili je mogao da sazna za štetu i odgovornost B&I.