ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การบังคับใช้

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ใช้กับงานทั้งหมด (ปัจจุบันและอนาคต) ที่ลูกค้ามอบให้กับ B&Y
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้สามารถเพิกถอนได้โดยคู่ค้าและพนักงานของ B&Y และบุคคลที่สามที่มีส่วนร่วมโดย B&Y
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของลูกค้าถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้ง

งานที่มอบหมาย

 1. B&Y ดำเนินกิจกรรมสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ บุคคลที่สามไม่สามารถได้รับสิทธิ์ใด ๆ จากพวกเขา
 2. B&Y มีสิทธิ์ที่จะว่าจ้างบุคคลที่สามในการดำเนินการตามสัญญา การมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามจะเกิดขึ้นหากและเท่าที่เป็นไปได้ในการปรึกษาหารือกับลูกค้า B&Y มีสิทธิ์ยอมรับข้อจำกัดความรับผิดของบุคคลที่สามเมื่อเปิดใช้งานบุคคลที่สาม
 3. ลูกค้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ B&Y สำหรับความเสียหายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเรียกร้องดังกล่าว

บริการ

 1. ในนามของลูกค้า B&Y ให้บริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาและกิจกรรมการดำเนินงานสำหรับการจดทะเบียนเรือในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของลูกค้าและตามกฎทางกฎหมายของประเทศที่จดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง บริการเหล่านี้รวมถึงการจัดตั้งนิติบุคคลตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไปหากจำเป็นหรือต้องการสำหรับการจดทะเบียนเรือที่เกี่ยวข้องในประเทศหนึ่งๆ นอกจากนี้ B&Y ยังให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอใบอนุญาตจัดส่งวิทยุหากและตราบเท่าที่กฎทางกฎหมายของประเทศที่ลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้
 2. หากอยู่ในประเทศสำหรับการจดทะเบียนเรือและ/หรือการออกใบอนุญาตใช้วิทยุที่เกี่ยวข้อง B&Y มีที่อยู่สำนักงาน และหากมีไว้สำหรับการจดทะเบียนเรือหรือสำหรับการออกใบอนุญาตวิทยุ ลูกค้าจะมีสิทธิ เพื่อใช้ที่อยู่สำนักงานนี้จาก B&Y แต่เป็นเพียงที่ตั้งและที่อยู่ทางไปรษณีย์สำหรับเรือหรือเจ้าของเท่านั้น ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่อยู่สำนักงานของ B&Y เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 3. แต่เพียงผู้เดียวในนามของลูกค้า B&Y ดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนและเก็บรักษาทะเบียนเรือของลูกค้า และ/หรือเพื่อจัดหาและเก็บรักษาใบอนุญาตวิทยุในประเทศที่ลูกค้าเลือก และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง นิติบุคคลตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปในประเทศที่ลงทะเบียนที่เลือกและดูแลนิติบุคคลเหล่านี้
 4. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจบริการทั้งหมดที่ B&Y ได้รวบรวมไว้สำหรับประเทศที่มีปัญหา
 5. งานด้านบัญชีและ/หรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับเรือหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจดทะเบียนเรือในประเทศนั้นๆ จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของบริการของ B&Y โดยชัดแจ้ง

ภาระผูกพันของลูกค้า

 1. การมอบหมายลูกค้าจะรวมแพ็คเกจบริการทั้งหมดที่รวบรวมโดย B&Y สำหรับประเทศที่ลงทะเบียนและ/หรือการให้ใบอนุญาตวิทยุที่ลูกค้าเลือก ลูกค้าจะต้องซื้อแพ็คเกจทั้งหมดนี้
 2. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสารที่ถูกต้องทันเวลาและถูกต้องเพื่อให้ B&Y สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
 3. ลูกค้าจะต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของ B&Y ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ออกให้ทันกำหนดโดยการโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของ B&Y
 4. การเรียกคืนที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ของ B&Y จะต้องดำเนินการภายในสิบสี่วันหลังจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ ภายใต้บทลงโทษสำหรับการสูญเสียสิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
 5. ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ระงับการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของ B&Y หรือชำระเงินด้วยวิธีหักกลบลบหนี้
 6. เมื่อใบแจ้งหนี้ค้างชำระ B&Y จะเรียกเก็บดอกเบี้ยตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีพิเศษหรือการเรียกเก็บเงินตามสมควร และอาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายทางกฎหมายโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของ B&Y
 7. ราคาทั้งหมดที่ใช้โดย B&Y ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ B&Y หรือที่สื่อสารกับลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสมอ B&Y มีสิทธิ์ในการปรับราคาระหว่างกาลและส่งต่อไปยังลูกค้า

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

 1. B&Y จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของเอกสารและข้อมูลที่ไม่ตรงเวลา ไม่ได้ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดตั้งและ/หรือความต่อเนื่องของบริการที่ร้องขอจาก B&Y
 2. หากหลังจากที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามจำนวนเงินตามสัญญาที่เป็นหนี้กับ B&Y ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ในตอนแรกแสดงว่าลูกค้าไม่สามารถให้เอกสารและข้อมูลที่จำเป็นบางอย่างได้ ผลของการมอบหมายที่ให้กับ B&Y ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ B&Y จะถือว่า มีสิทธิ์ที่จะหักในจำนวนเงินที่เป็นไปได้ที่จะคืนให้กับลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว
 3. นอกจากนี้ B&Y ยังไม่รับผิดชอบต่อผลของการไม่ชำระเงินหรือชำระใบแจ้งหนี้ของ B&Y ไม่ตรงเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ B&Y ปฏิบัติตามการมอบหมายนั้นถูกระงับหรือยุติ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับการเริ่มกิจกรรมต่อโดย B&Y
 4. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเพียง B&Y จะไม่รับผิดโดยไม่กระทบกระเทือนต่อบทบัญญัติของบทความนี้ สำหรับผลที่ตามมาของการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเป็นระยะต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษา การจดทะเบียนเรือที่จัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษี (รัฐ) และทะเบียนการค้าต้นทุน B&Y จะไม่รับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ/หรือความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวของลูกค้าในการปฏิบัติตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้หรือดำเนินการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ทันเวลาและถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ
 5. B&Y จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (โดยตั้งใจ) หรือข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นในประเทศที่จดทะเบียนเรือหรือประเทศที่ออกใบอนุญาตวิทยุ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือ เรือใช้ไม่ได้อีกต่อไปหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุหรือไม่หรือว่าจะไม่ต่ออายุทะเบียนหรือใบอนุญาตที่มีอยู่
 6. B&Y จะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับความบกพร่องใดๆ ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงกับลูกค้า เว้นแต่ว่า B&Y จะผิดนัดโดยไม่ชักช้าและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยลูกค้าสำหรับข้อบกพร่องและ B&Y ยังไม่ได้กู้คืนข้อบกพร่อง ภายในเวลาอันสมควรที่ลูกค้าได้แจ้งการผิดนัด
 7. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของย่อหน้าก่อนหน้าของบทความนี้ ความรับผิดของ B&Y จะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายโดยตรงเสมอ สำหรับความเสียหายทางอ้อมหรือผลที่ตามมา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียกำไรหรือขาดทุน B&Y จะไม่รับผิด
 8. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรคก่อนหน้าของบทความนี้ ความรับผิดใดๆ ของ B&Y จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินสูงสุดที่ B&Y ได้ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าสำหรับการดำเนินการตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีใดๆ ก็ตาม จะต้องเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยต้องชำระ ของบีแอนด์วาย.
 9. สิทธิ์ในการชดเชยจะสิ้นสุดลง 6 เดือนหลังจากที่ลูกค้ารับรู้หรืออาจรับรู้ถึงความเสียหายและความรับผิดของ B&Y