€ 299

Όλους χωρίς αποκλεισμούς για πολίτες της ΕΕ
MMSI ΆΔΕΙΑ

€ 239

All Inclusive

€ 648