Odredbe i uvjeti

Primjenjivost

 1. Ovi opći uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve (sadašnje i buduće) zadatke koje klijent daje B&Y.
 2. Na ove opće uvjete mogu se neopozivo pozivati i partneri i zaposlenici B&Y i treće strane angažirane od strane B&Y.
 3. Ovi opći uvjeti vrijede osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku.
 4. Primjenjivost općih uvjeta klijenata izričito se odbija.

Zadatak

 1. B&Y svoje aktivnosti obavlja isključivo za klijenta; treće osobe od njih ne mogu ostvariti nikakva prava.
 2. B&Y ima pravo angažirati treće strane u izvršenju ugovora. Uključivanje trećih strana odvija se ako i koliko je to moguće u dogovoru s klijentom. B&Y ima pravo prihvatiti ograničenja odgovornosti trećih strana kada omogućuje trećim stranama.
 3. Naručitelj nadoknađuje B&Y štetu trećih osoba u vezi s uslugama obavljenim za klijenta, uključujući i troškove obrane od takvih potraživanja.

Usluge

 1. U ime klijenta, B&Y pruža usluge, uključujući savjetodavne i operativne aktivnosti, za registraciju plovila u raznim zemljama diljem svijeta, prema nahođenju klijenta i prema pravnim pravilima relevantne zemlje registracije. Ove usluge također uključuju osnivanje jedne ili više pravnih osoba ako je to potrebno ili poželjno za odgovarajuću registraciju plovila u zemlji. Nadalje, B&Y pruža usluge u svrhu dobivanja radio licenci za otpremu ako i u mjeri u kojoj pravna pravila relevantne zemlje registracije to dopuštaju.
 2. Ako u zemlji za registraciju plovila i/ili izdavanje radio dozvole, B&Y ima adresu ureda i ako je to potrebno za registraciju plovila ili za izdavanje radio dozvole, klijent ima pravo koristiti ovu adresu ureda iz B&Y, ali samo kao lokaciju i poštansku adresu za plovilo ili njegovog vlasnika. Klijentu nije dopušteno koristiti adresu ureda B&Y u bilo koje druge svrhe.
 3. Isključivo u ime klijenta B&Y obavlja aktivnosti potrebne za registraciju i vođenje registriranog plovila klijenta i/ili za osiguranje i održavanje radio dozvole u zemlji koju je izabrao klijent i/ili u svrhu uspostavljanja jednu ili više pravnih osoba u odabranoj zemlji registracije i održavanje tih pravnih osoba.
 4. Dotične aktivnosti dio su ukupnog paketa usluga koje je B&Y sastavio za dotičnu zemlju.
 5. Računovodstveni i/ili porezni zadaci u vezi s plovilom ili pravnim osobama osnovanim za registraciju plovila u dotičnoj zemlji izričito neće biti dio usluga B&Y.

Obveze naručitelja

 1. Dodjela klijenta uvijek uključuje cjelokupni paket usluga koji je sastavio B&Y za zemlju registracije i/ili pružanje radijske licence po izboru klijenta. Klijent je dužan kupiti cijeli paket.
 2. Naručitelj je odgovoran za pravovremenu i ispravnu dostavu ispravne dokumentacije potrebne kako bi B&Y mogao ispravno i pravodobno ispuniti svoje obveze iz ugovora.
 3. Klijent je dužan platiti sve fakture B&Y vezano uz izdane zadatke u roku prijenosom iznosa na bankovni račun B&Y.
 4. Reklamacije u vezi s fakturama B&Y moraju se podnijeti u roku od četrnaest dana od datuma fakture, pod kaznenom kaznom gubitka prava na to.
 5. Klijent nema pravo na obustavu plaćanja računa B&Y ili na plaćanje prijebojem.
 6. Kada fakture kasne, B&Y naplaćuje zakonske kamate i razumne dodatne sudske troškove ili troškove naplate te može, bez prejudiciranja prava B&Y, tražiti sudske troškove.
 7. Sve cijene koje koristi B&Y, a koje su navedene na web stranici B&Y ili na drugi način priopćene klijentu, uvijek su podložne promjenama cijena. B&Y ima pravo korigirati svoje cijene u međuvremenu i prenijeti to na klijenta.

Ograničenje odgovornosti

 1. B&Y neće biti odgovoran ni za kakve posljedice nepravodobno, nepotpuno ili nepravilno dostavljenih dokumenata i podataka potrebnih za uspostavu i/ili nastavak usluga koje se traže od B&Y.
 2. Ako nakon što je klijent ispunio iznos ugovora koji duguje B&Y u cijelosti ili djelomično, prvo se pokaže da klijent ne može dostaviti određene tražene dokumente i podatke, zbog čega se zadatak dan B&Y ne može izvršiti, B&Y je ima pravo klijentu oduzeti troškove koje je već napravio do mogućeg iznosa za povrat.
 3. B&Y također nije odgovoran za posljedice neplaćanja ili nepravodobnog plaćanja faktura B&Y zbog čega je ispunjenje zadatka obustavljeno ili prekinuto od strane B&Y. Sve dodatne troškove za nastavak aktivnosti od strane B&Y snosit će klijent.
 4. Konkretno, ali ne ograničavajući se na, B&Y neće biti odgovoran, ne dovodeći u pitanje odredbe ovog članka, za posljedice klijentovih ne ili nepravovremene usklađenosti s iznosima koji povremeno duguju nadležnim tijelima u vezi s održavanjem registracija plovila s poslovnim nastanom u dotičnoj jurisdikciji, kao na primjer (državni) porezi i trgovački registar troškova. B&Y neće biti odgovoran za bilo kakve novčane kazne, druge troškove i/ili štete proizašle iz propusta klijenta da podmiri te troškove ili da te troškove podmiri na vrijeme, a koje su izrekla nadležna tijela.
 5. B&Y nije odgovoran za posljedice bilo kakvih (namjeravanih) zakonskih promjena ili izmijenjenih propisa ili to namjerava učiniti u dotičnoj zemlji registracije plovila ili zemlji koja je izdala radio dozvolu, kao rezultat promjene registracije plovila plovilo više nije valjano ili je radijska dozvola opozvana ili postojeća registracija ili dozvola neće biti obnovljena.
 6. B&Y nije odgovoran klijentu za bilo kakav nedostatak u ispunjavanju svojih obveza koji proizlaze iz ugovora(a) s klijentom, osim ako je B&Y bez odgode iu pisanom obliku od strane klijenta prekršio nedostatak i B&Y nije popravio nedostatak u razumnom roku klijent je dao obavijest o neispunjenju obveza.
 7. Bez obzira na odredbe prethodnih stavaka ovog članka, odgovornost B&Y uvijek je ograničena na izravnu štetu. Za bilo kakvu neizravnu ili posljedičnu štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit ili gubitke, B&Y nikada neće biti odgovoran.
 8. Bez obzira na odredbe prethodnih stavaka ovog članka, svaka odgovornost B&Y bit će ograničena na maksimalni iznos koji je B&Y fakturirao klijentu za izvršenje relevantnog ugovora, ali u svakom slučaju na maksimalni iznos koji treba platiti osiguravatelj od B&Y.
 9. Pravo na naknadu prestaje 6 mjeseci nakon što je klijent saznao ili mogao saznati za štetu i odgovornost B&Y.