Termat dhe Kushtet

Zbatueshmëria

 1. Këto terma dhe kushte të përgjithshme zbatohen për të gjitha detyrat (aktuale dhe të ardhshme) të ofruara nga klienti për B&Y.
 2. Këto terma dhe kushte të përgjithshme mund të thirren në mënyrë të pakthyeshme edhe nga partnerët dhe punonjësit e B&Y dhe palët e treta të angazhuara nga B&Y.
 3. Këto terma dhe kushte të përgjithshme janë të zbatueshme nëse nuk është rënë dakord ndryshe me shkrim.
 4. Zbatueshmëria e termave dhe kushteve të përgjithshme të klientëve refuzohet shprehimisht.

Detyrë

 1. B&Y kryen aktivitetet e saj ekskluzivisht për klientin; palët e treta nuk mund të nxjerrin asnjë të drejtë prej tyre.
 2. B&Y ka të drejtë të angazhojë palë të treta në ekzekutimin e kontratës. Përfshirja e palëve të treta bëhet nëse dhe për aq sa është e mundur në konsultim me klientin. B&Y ka të drejtë të pranojë kufizime të përgjegjësisë ndaj palëve të treta kur mundëson palët e treta.
 3. Klienti dëmshpërblen B&Y për dëmin e palëve të treta në lidhje me shërbimet e ofruara për klientin, duke përfshirë kostot e mbrojtjes kundër pretendimeve të tilla.

Shërbimet

 1. Në emër të klientit, B&Y ofron shërbime, duke përfshirë aktivitete këshilluese dhe operacionale, për regjistrimin e anijeve në vende të ndryshme të botës, sipas gjykimit të klientit dhe sipas rregullave ligjore të vendit përkatës të regjistrimit. Këto shërbime përfshijnë gjithashtu krijimin e një ose më shumë personave juridikë nëse kjo është e nevojshme ose e dëshirueshme për regjistrimin përkatës të një anijeje në një vend. Për më tepër, B&Y ofron shërbime për qëllimin e marrjes së licencave të radios së transportit, nëse dhe për aq sa rregullat ligjore të vendit përkatës të regjistrimit e bëjnë të mundur këtë.
 2. Nëse në vendin për regjistrimin e një anijeje dhe/ose dhënien e një licence radioje, B&Y ka një adresë zyre dhe nëse kjo është për regjistrimin e një anijeje ose për sigurimin e një licence radioje të kërkuar, klienti ka të drejtë për të përdorur këtë adresë zyre nga B&Y, por vetëm si vendndodhje dhe adresë postare për anijen ose pronarin e saj. Klienti nuk lejohet të përdorë adresën e zyrës së B&Y për ndonjë qëllim tjetër.
 3. Vetëm në emër të klientit B&Y kryen aktivitetet e kërkuara për regjistrimin dhe mbajtjen e regjistruar të anijes së klientit dhe/ose për të siguruar dhe mbajtur dhënien e një licence radio në vendin e zgjedhur nga klienti dhe/ose për qëllimin e krijimit një ose më shumë persona juridikë në vendin e zgjedhur të regjistrimit dhe mbajtjes së këtyre personave juridikë.
 4. Aktivitetet në fjalë janë pjesë e një pakete totale shërbimesh që B&Y ka bashkuar për vendin në fjalë.
 5. Detyrat e kontabilitetit dhe/ose tatimore në lidhje me anijen ose personat juridikë të krijuar për regjistrimin e anijes në vendin përkatës nuk do të jenë shprehimisht pjesë e shërbimeve të B&Y.

Detyrimet e klientit

 1. Detyra e klientit përfshin gjithmonë paketën totale të shërbimeve të përpiluar nga B&Y për vendin e regjistrimit dhe/ose dhënien e një licence radio të zgjedhur nga klienti. Klienti është i detyruar të blejë këtë paketë totale.
 2. Klienti është përgjegjës për dorëzimin në kohë dhe korrekt të dokumenteve të sakta të kërkuara për të bërë të mundur që B&Y të përmbushë detyrimet e tij sipas kontratës në mënyrë korrekte dhe në kohë.
 3. Klienti është i detyruar të paguajë në kohën e duhur të gjitha faturat e B&Y në lidhje me detyrat e lëshuara duke transferuar shumat që i detyrohen llogarisë bankare të B&Y.
 4. Rekomandimet në lidhje me faturat e B&Y duhet të bëhen brenda katërmbëdhjetë ditëve pas datës së faturës, me dënimin e humbjes së të drejtës për ta bërë këtë.
 5. Klienti nuk ka të drejtë të pezullojë pagesën e faturave të B&Y ose të paguajë me kompensim.
 6. Kur faturat janë të vonuara, B&Y ngarkon interesa ligjore dhe shpenzime të arsyeshme shtesë gjyqësore ose të arkëtimit, dhe mund të kërkojë shpenzime gjyqësore, pa cenuar të drejtat e B&Y.
 7. Të gjitha çmimet e përdorura nga B&Y siç janë renditur në faqen e internetit të B&Y ose siç komunikohen ndryshe me klientin janë gjithmonë subjekt i ndryshimeve të çmimeve. B&Y ka të drejtë të rregullojë çmimet e saj në kohë dhe t'ia kalojë atë klientit.

Kufizimi i përgjegjësisë

 1. B&Y nuk do të jetë përgjegjëse për asnjë pasojë të dokumenteve dhe të dhënave të dorëzuara jo në kohë, jo plotësisht ose në mënyrë të parregullt të nevojshme për krijimin dhe/ose vazhdimin e shërbimeve të kërkuara nga B&Y.
 2. Nëse pasi klienti ka përmbushur plotësisht ose pjesërisht shumën e kontratës që i detyrohet B&Y-së, së pari tregon se klienti nuk mund të sigurojë disa dokumente dhe të dhëna të kërkuara, rezultati i të cilave nuk mund të kryhet detyra që i është dhënë B&Y, B&Y është ka të drejtë të zbresë në shumën e mundshme për t'i rimbursuar klientit kostot që ai ka bërë tashmë.
 3. B&Y gjithashtu nuk është përgjegjëse për pasojat e mospagesës ose mospagesës në kohë të faturave të B&Y si rezultat i të cilave përmbushja e detyrës pezullohet ose ndërpritet nga B&Y. Çdo kosto shtesë për rifillimin e aktiviteteve nga B&Y do të përballohet nga klienti.
 4. Në veçanti, por pa u kufizuar në, B&Y nuk do të jetë përgjegjëse, pa paragjykuar dispozitat e këtij neni, për pasojat e mospërputhjes ose mospërputhjes në kohë të klientëve me shumat që u detyrohen periodikisht autoriteteve kompetente në lidhje me mbajtjen e një regjistrimi i një anijeje të vendosur në juridiksionin përkatës, si për shembull taksat (shtetërore) dhe regjistri tregtar i kostos. B&Y nuk do të jetë përgjegjëse për asnjë gjobë, kosto të tjera dhe/ose dëme që rrjedhin nga dështimi i klientit për të përmbushur këto kosto ose për të përmbushur këto kosto në kohë dhe të cilat janë vendosur nga autoritetet kompetente.
 5. B&Y nuk është përgjegjëse për pasojat e ndonjë ndryshimi (të synuar) legjislativ ose rregullore të amenduar ose synon ta bëjë këtë në vendin përkatës të regjistrimit të një anijeje ose vendi që ka lëshuar një licencë radio, si rezultat i të cilit ndryshon regjistrimi i një anija nuk është më e vlefshme ose nëse licenca e radios hiqet ose nëse një regjistrim ose licencë ekzistuese nuk do të rinovohet.
 6. B&Y nuk është përgjegjës ndaj klientit për çdo mangësi në përmbushjen e detyrimeve të tij që rrjedhin nga marrëveshja(t) me klientin, përveç rastit kur B&Y është dështuar pa vonesë dhe me shkrim nga klienti për një mangësi dhe B&Y nuk e ka rikuperuar të metën. brenda një kohe të arsyeshme klienti ka bërë njoftimin e mospagimit.
 7. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafëve të mësipërm të këtij neni, një përgjegjësi e B&Y kufizohet gjithmonë në dëmin e drejtpërdrejtë. Për çdo dëmtim indirekt ose pasues, duke përfshirë por pa u kufizuar në fitimet ose humbjet e humbura, B&Y nuk do të jetë kurrë përgjegjëse.
 8. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafëve të mësipërm të këtij neni, çdo detyrim i B&Y do të kufizohet në shumën maksimale që B&Y i ka faturuar klientit për ekzekutimin e kontratës përkatëse, por në çdo rast në shumën maksimale që duhet paguar nga siguruesi. e B&Y.
 9. E drejta për dëmshpërblim skadon 6 muaj pasi klienti ka marrë dijeni ose mund të kishte marrë dijeni për dëmet dhe përgjegjësinë e B&Y.