Vilkår og betingelser

Anvendelighed

 1. Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle (nuværende og fremtidige) opgaver, som kunden leverer til B&Y.
 2. Disse generelle vilkår og betingelser kan uigenkaldeligt også påberåbes af partnere og medarbejdere hos B&Y og tredjeparter, der er engageret af B&Y.
 3. Disse generelle vilkår og betingelser er gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 4. Anvendeligheden af kunders generelle vilkår og betingelser afvises udtrykkeligt.

Opgave

 1. B&Y udfører sine aktiviteter udelukkende for kunden; tredjemand kan ikke udlede nogen rettigheder fra dem.
 2. B&Y er berettiget til at inddrage tredjemand i kontraktens udførelse. Inddragelse af tredjemand sker, hvis og så vidt muligt i samråd med klienten. B&Y er berettiget til at acceptere tredjeparts ansvarsbegrænsninger, når tredjeparter aktiveres.
 3. Klienten holder B&Y skadesløs for skade på tredjemand i forbindelse med de ydelser, der leveres for kunden, herunder omkostninger til forsvar mod sådanne krav.

Tjenester

 1. På vegne af kunden leverer B&Y ydelser, herunder rådgivnings- og driftsaktiviteter, til registrering af skibe i forskellige lande rundt om i verden, efter kundens skøn og i henhold til det relevante registreringsland. Disse ydelser omfatter også etablering af en eller flere juridiske enheder, hvis dette er nødvendigt eller ønskeligt for den relevante registrering af et fartøj i et land. Endvidere leverer B&Y ydelser med det formål at opnå skibsradiolicenser, hvis og i det omfang det relevante registreringslands retsregler gør dette muligt.
 2. Såfremt B&Y i det pågældende land for registrering af et fartøj og/eller udlevering af radiotilladelse har en kontoradresse, og hvis dette er til registrering af et fartøj eller for udlevering af en radiotilladelse påkrævet, er kunden berettiget at bruge denne kontoradresse fra B&Y, men kun som lokation og postadresse for fartøjet eller dets ejer. Kunden har ikke tilladelse til at bruge B&Y's kontoradresse til andre formål overhovedet.
 3. B&Y udfører udelukkende på vegne af kunden de aktiviteter, der er nødvendige for registrering af og registrering af kundens fartøj og/eller for at udlevere og vedblive med at udlevere en radiotilladelse i det land, som kunden har valgt og/eller med henblik på at etablere en eller flere juridiske enheder i det valgte land for registrering og opretholdelse af disse juridiske enheder.
 4. De pågældende aktiviteter indgår i en samlet pakke af ydelser, som B&Y har sammensat for det pågældende land.
 5. Regnskabs- og/eller skatterelaterede opgaver vedrørende fartøjet eller de juridiske enheder etableret til registrering af fartøjet i det respektive land skal udtrykkeligt ikke være en del af B&Y's ydelser.

Klientens forpligtelser

 1. Kundens overdragelse omfatter altid den samlede pakke af tjenester, der er udarbejdet af B&Y for registreringslandet og/eller levering af en radiolicens valgt af kunden. Kunden er forpligtet til at købe denne samlede pakke.
 2. Bygherren er ansvarlig for rettidig og korrekt levering af de korrekte dokumenter, der kræves for at gøre det muligt for B&Y at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten på en korrekt og rettidig måde.
 3. Kunden er forpligtet til rettidigt at betale alle B&Y's fakturaer vedrørende de udstedte opgaver ved at overføre de skyldige beløb til B&Y's bankkonto.
 4. Reklamationer i forbindelse med B&Y's fakturaer skal ske inden fjorten dage efter fakturadato, med straf for tab af retten hertil.
 5. Kunden er ikke berettiget til at standse betalingen af B&Y's fakturaer eller til betaling ved modregning.
 6. Når fakturaer er forfaldne, opkræver B&Y lovpligtige renter og rimelige udenretslige omkostninger eller inkassoomkostninger og kan, uden at det berører B&Y's rettigheder, kræve sagsomkostninger.
 7. Alle priser anvendt af B&Y som anført på B&Y hjemmeside eller som på anden måde kommunikeret med kunden er altid med forbehold for prisændringer. B&Y har ret til i mellemtiden at justere sine priser og videregive dem til kunden.

Ansvarsbegrænsning

 1. B&Y er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser af de ikke rettidigt, ikke fuldt ud eller uretmæssigt leverede dokumenter og data, der er nødvendige for etableringen og/eller fortsættelsen af de tjenester, som B&Y anmoder om.
 2. Såfremt det, efter at kunden helt eller delvist har opfyldt det kontraktbeløb, han skylder B&Y, først viser, at kunden ikke kan fremlægge visse nødvendige dokumenter og data, hvoraf den til B&Y afgivne opgave ikke kan gennemføres, er B&Y berettiget til at fradrage det beløb, der er muligt at få refunderet kunden de allerede afholdte omkostninger.
 3. B&Y hæfter heller ikke for følgerne af manglende eller rettidig betaling af B&Y's fakturaer, som medfører, at opfyldelsen af opgaven suspenderes eller bringes til ophør af B&Y. Eventuelle ekstra omkostninger til genoptagelse af aktiviteterne fra B&Y afholdes af kunden.
 4. Især, men ikke begrænset til, er B&Y ikke ansvarlig, uden at dette berører bestemmelserne i denne artikel, for konsekvenserne af kundernes manglende eller ikke rettidige overholdelse af beløb, der periodisk skal betales til de kompetente myndigheder i forbindelse med vedligeholdelse af en registrering af et fartøj etableret i den pågældende jurisdiktion, som for eksempel (stats)skatter og omkostningshandelsregister. B&Y er ikke ansvarlig for bøder, andre omkostninger og/eller skader, der opstår som følge af kundens manglende opfyldelse af disse omkostninger eller rettidigt at opfylde disse omkostninger, og som er blevet pålagt af de kompetente myndigheder.
 5. B&Y er ikke ansvarlig for konsekvenserne af eventuelle (påtænkte) lovændringer eller ændrede forskrifter eller har til hensigt at gøre det i det respektive registreringsland for et fartøj eller land, som har udstedt en radiotilladelse, som følge heraf ændringer i registreringen af en fartøjet ikke længere er gyldigt, eller om radiotilladelsen inddrages, eller om en eksisterende registrering eller tilladelse ikke vil blive fornyet.
 6. B&Y hæfter ikke over for klienten for mangel ved opfyldelse af sine forpligtelser, der følger af aftalen/aftalen med klienten, medmindre B&Y uden forsinkelse og skriftligt er misligholdt af klienten på grund af en mangel, og B&Y ikke har inddrevet manglen. Kunden inden for rimelig tid har givet misligholdelsesmeddelelse.
 7. Uanset bestemmelserne i de foregående afsnit i denne artikel, er B&Y's ansvar altid begrænset til direkte skade. For indirekte skader eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste eller tab, er B&Y aldrig ansvarlig.
 8. Uanset bestemmelserne i de foregående afsnit i denne artikel er ethvert ansvar for B&Y begrænset til det maksimale beløb, som B&Y har faktureret kunden for udførelsen af den relevante kontrakt, men under alle omstændigheder til det maksimale beløb, der skal betales af forsikringsselskabet af B&Y.
 9. Retten til erstatning bortfalder 6 måneder efter, at kunden er blevet bekendt med eller kunne have fået kendskab til B&Y's skader og ansvar.