Käyttöehdot

Sovellettavuus

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia (nykyisiä ja tulevia) toimeksiantoja, jotka asiakas on antanut B&Y:lle.
 2. Myös B&Y:n yhteistyökumppanit ja työntekijät sekä B&Y:n toimeksiannot kolmannet osapuolet voivat peruuttamattomasti vedota näihin yleisiin ehtoihin.
 3. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
 4. Asiakkaiden yleisten sopimusehtojen sovellettavuus on nimenomaisesti hylätty.

Tehtävä

 1. B&Y harjoittaa toimintaansa yksinomaan asiakasta varten; kolmannet osapuolet eivät voi saada heiltä mitään oikeuksia.
 2. B&Y:llä on oikeus ottaa sopimuksen täytäntöönpanoon kolmansia osapuolia. Kolmansien osapuolten osallistuminen tapahtuu mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. B&Y:llä on oikeus hyväksyä kolmannen osapuolen vastuurajoitukset salliessaan kolmansia osapuolia.
 3. Asiakas korvaa B&Y:lle kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot, jotka liittyvät asiakkaalle suoritettuihin palveluihin, mukaan lukien kulut puolustautumisesta tällaisia vaateita vastaan.

Palvelut

 1. B&Y tarjoaa asiakkaan puolesta palveluja, mukaan lukien neuvonta- ja operatiiviset toiminnot, alusten rekisteröinnissä eri maissa ympäri maailmaa asiakkaan harkinnan mukaan ja rekisteröintimaan lakien mukaisesti. Näihin palveluihin kuuluu myös yhden tai useamman oikeushenkilön perustaminen, jos se on tarpeen tai toivottavaa aluksen rekisteröimiseksi maassa. Lisäksi B&Y tarjoaa palveluja radiolähetyslupien hankkimiseksi, jos ja siltä osin kuin asianomaisen rekisteröintimaan lailliset säännöt sen mahdollistavat.
 2. Jos B&Y:llä on kyseisessä aluksen rekisteröinti- ja/tai radioluvan myöntämismaassa toimistoosoite ja jos tämä on aluksen rekisteröintiä tai vaadittavan radioluvan antamista varten, asiakkaalla on oikeus käyttää tätä B&Y:n toimistoosoitetta, mutta vain aluksen tai sen omistajan sijainti- ja postiosoitteena. Asiakas ei saa käyttää B&Y:n toimistoosoitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen.
 3. Ainoastaan asiakkaan lukuun B&Y suorittaa asiakkaan aluksen rekisteröintiin ja rekisterissä pitämiseen ja/tai radioluvan myöntämiseen ja ylläpitämiseen asiakkaan valitsemassa maassa ja/tai perustamistarkoituksessa vaadittavia toimia. yksi tai useampi oikeushenkilö valitussa rekisteröintimaassa ja ylläpitää näitä oikeushenkilöitä.
 4. Kyseiset toiminnot ovat osa kokonaispalvelupakettia, jonka B&Y on koonnut kyseiselle maalle.
 5. Alukseen tai aluksen rekisteröintiä varten perustettuihin oikeushenkilöihin liittyvät kirjanpito- ja/tai verotehtävät eivät nimenomaisesti kuulu B&Y:n palveluihin.

Asiakkaan velvollisuudet

 1. Asiakkaan toimeksiantoon sisältyy aina B&Y:n kokoama palvelukokonaisuus rekisteröintimaata varten ja/tai asiakkaan valitseman radioluvan toimittaminen. Asiakas on velvollinen ostamaan tämän kokonaispaketin.
 2. Asiakas vastaa oikeiden asiakirjojen oikea-aikaisesta ja oikeasta toimittamisesta, jotta B&Y pystyy täyttämään sopimuksen mukaiset velvoitteensa oikein ja ajallaan.
 3. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki B&Y:n laskut, jotka liittyvät annettuihin toimeksiantoihin ajallaan siirtämällä erääntyneet summat B&Y:n pankkitilille.
 4. B&Y:n laskuihin liittyvät reklamaatiot on tehtävä neljäntoista päivän kuluessa laskun päiväyksestä, oikeuden menettämisen uhalla.
 5. Asiakkaalla ei ole oikeutta keskeyttää B&Y:n laskujen maksua tai kuittaamista.
 6. Kun laskut ovat myöhässä, B&Y veloittaa lakisääteisiä korkoja ja kohtuullisia oikeudenkäynti- tai perintäkuluja ja voi vaatia oikeudenkäyntikuluja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta B&Y:n oikeuksia.
 7. Kaikki B&Y:n käyttämät hinnat, jotka on listattu B&Y:n verkkosivuilla tai jotka on muuten ilmoitettu asiakkaalle, voivat aina muuttua. B&Y:llä on oikeus muuttaa hintojaan välivaiheessa ja siirtää se asiakkaalle.

Vastuun rajoitus

 1. B&Y ei ole vastuussa mistään seurauksista, jotka johtuvat B&Y:ltä pyydettyjen palvelujen luomiseen ja/tai jatkamiseen tarvittavien asiakirjojen ja tietojen epäasianmukaisesta, puutteellisesta tai virheellisestä toimittamisesta.
 2. Jos asiakas on täyttänyt kokonaan tai osittain B&Y:lle velkaa olevansa sopimusmäärän, joka ensin osoittaa, että asiakas ei voi toimittaa tiettyjä vaadittuja asiakirjoja ja tietoja, minkä seurauksena B&Y:lle annettua toimeksiantoa ei voida suorittaa loppuun, B&Y on oikeus vähentää asiakkaalle mahdollisesti palautettavaan määrään hänelle jo aiheutuneet kulut.
 3. B&Y ei myöskään ole vastuussa seurauksista, jotka aiheutuvat B&Y:n laskujen maksamatta jättämisestä tai maksujen ajoissa maksamatta jättämisestä, minkä seurauksena toimeksiannon suorittaminen B&Y keskeyttää tai lopettaa. Asiakas vastaa kaikista B&Y:n toiminnan jatkamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista.
 4. Etenkään, mutta ei rajoittuen, B&Y ei ole vastuussa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan määräyksiä, seurauksista, jotka johtuvat siitä, että asiakkaat eivät noudata tai eivät ole noudattaneet ajoissa toimivaltaisille viranomaisille määräajoin maksettavia summia, jotka koskevat laitteen ylläpitoa. kyseiselle lainkäyttöalueelle perustetun aluksen rekisteröinti, kuten esimerkiksi (valtio)vero- ja kustannuskaupparekisteri. B&Y ei ole vastuussa sakoista, muista kustannuksista ja/tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että asiakas ei ole suorittanut näitä kustannuksia tai suorittaa niitä ajallaan ja jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat määränneet.
 5. B&Y ei ole vastuussa seurauksista, jotka aiheutuvat (aikeista) lainmuutoksista tai määräysten muutoksista tai aikoo tehdä niin aluksen rekisteröintimaassa tai radioluvan myöntäneessä maassa, jonka seurauksena aluksen rekisteröinti muuttuu. alus ei ole enää voimassa tai onko radiolupa peruutettu vai eikö olemassa olevaa rekisteröintiä tai lupaa uusita.
 6. B&Y ei ole vastuussa asiakkaalle mahdollisesta puutteesta asiakkaan kanssa tehdystä sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisessä, ellei asiakas ole viipymättä ja kirjallisesti laiminlyönyt B&Y:tä virheestä ja B&Y ei ole korjannut puutetta. Asiakas on kohtuullisessa ajassa tehnyt ilmoituksen laiminlyönnistä.
 7. Huolimatta tämän artiklan edellisten kappaleiden määräyksistä, B&Y:n vastuu rajoittuu aina välittömään vahinkoon. B&Y ei ole koskaan vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, menetetyistä voitoista tai tappioista.
 8. Huolimatta tämän artiklan edellisten kappaleiden määräyksistä, B&Y:n vastuu rajoittuu enimmäismäärään, jonka B&Y on laskuttanut asiakkaalta kyseisen sopimuksen täytäntöönpanosta, mutta joka tapauksessa enimmäismäärään, jonka vakuutuksenantaja maksaa B&Y:stä.
 9. Oikeus korvaukseen lakkaa 6 kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on saanut tai olisi voinut saada tietää B&Y:n vahingoista ja vastuusta.