Pogoji

Uporabnost

 1. Ti splošni pogoji veljajo za vse (sedanje in prihodnje) naloge, ki jih stranka posreduje B&Y.
 2. Na te splošne pogoje se lahko nepreklicno sklicujejo tudi partnerji in zaposleni B&Y ter tretje osebe, ki jih angažira B&Y.
 3. Ti splošni pogoji veljajo, razen če ni drugače pisno dogovorjeno.
 4. Veljavnost splošnih pogojev naročnika izrecno zavračamo.

Dodelitev

 1. B&Y opravlja svoje dejavnosti izključno za naročnika; tretje osebe od njih ne morejo pridobiti nobenih pravic.
 2. B&Y je upravičen pritegniti tretje osebe k izvedbi pogodbe. Vključevanje tretjih oseb poteka, če in kolikor je to mogoče, po posvetovanju s stranko. B&Y ima pravico sprejeti omejitve odgovornosti tretjih oseb, ko omogoča tretjim osebam.
 3. Naročnik B&Y povrne škodo tretjim osebam v zvezi z opravljenimi storitvami za naročnika, vključno s stroški obrambe pred tovrstnimi zahtevki.

Storitve

 1. V imenu stranke B&Y opravlja storitve, vključno s svetovalnimi in operativnimi dejavnostmi, za registracijo plovil v različnih državah po svetu, po presoji stranke in v skladu s pravnimi pravili zadevne države registracije. Te storitve vključujejo tudi ustanovitev ene ali več pravnih oseb, če je to potrebno ali zaželeno za ustrezno registracijo plovila v državi. Poleg tega B&Y nudi storitve za pridobitev radijskih licenc za pošiljanje, če in v kolikor to omogočajo pravni predpisi zadevne države registracije.
 2. Če ima B&Y v zadevni državi za registracijo plovila in/ali pridobitev radijskega dovoljenja naslov urada in če je to potrebno za registracijo plovila ali za pridobitev radijskega dovoljenja, je stranka upravičena da uporabite ta uradni naslov B&Y, vendar samo kot lokacijo in poštni naslov za plovilo ali njegovega lastnika. Stranka ne sme uporabljati naslova pisarne B&Y za kakršne koli druge namene.
 3. Izključno v imenu naročnika B&Y izvaja dejavnosti, potrebne za registracijo in vzdrževanje registriranega plovila naročnika in/ali zagotavljanje in zagotavljanje radijske licence v državi, ki jo izbere naročnik, in/ali za namen vzpostavitve ena ali več pravnih oseb v izbrani državi registracije in vzdrževanje teh pravnih oseb.
 4. Zadevne dejavnosti so del celotnega paketa storitev, ki jih je B&Y sestavil za zadevno državo.
 5. Računovodska in/ali davčna opravila v zvezi s plovilom ali pravnimi osebami, ustanovljenimi za registracijo plovila v zadevni državi, izrecno niso del storitev B&Y.

Obveznosti naročnika

 1. Dodelitev naročnika vedno vključuje celoten paket storitev, ki ga sestavi B&Y za državo registracije in/ali zagotavljanje radijske licence po izboru naročnika. Stranka je zavezana k nakupu tega celotnega paketa.
 2. Naročnik je odgovoren za pravočasno in pravilno dostavo pravilnih dokumentov, ki so potrebni, da B&Y lahko pravilno in pravočasno izpolni svoje pogodbene obveznosti.
 3. Naročnik je dolžan pravočasno plačati vse račune B&Y v zvezi z izdanimi nalogami z nakazilom zapadlih zneskov na bančni račun B&Y.
 4. Reklamacije v zvezi z računi B&Y je treba vložiti v štirinajstih dneh po datumu računa, pod kaznijo izgube pravice do tega.
 5. Stranka ni upravičena do začasne ustavitve plačila računov B&Y ali do plačila na pobot.
 6. Če so računi zapadli, B&Y zaračuna zakonske obresti in razumne dodatne sodne stroške ali stroške izterjave ter lahko, brez poseganja v pravice B&Y, zahteva sodne stroške.
 7. Vse cene, ki jih uporablja B&Y, kot so navedene na spletni strani B&Y ali kako drugače sporočene stranki, so vedno predmet sprememb cen. B&Y si pridržuje pravico, da v vmesnem času prilagodi svoje cene in jih prenese na naročnika.

Omejitev odgovornosti

 1. B&Y ne odgovarja za morebitne posledice nepravočasno, ne v celoti ali nepravilno posredovanih dokumentov in podatkov, potrebnih za vzpostavitev in/ali nadaljevanje storitev, ki jih zahteva B&Y.
 2. Če se potem, ko je stranka v celoti ali delno izpolnila znesek pogodbe, ki jo dolguje B&Y, najprej pokaže, da stranka ne more zagotoviti določenih zahtevanih dokumentov in podatkov, zaradi česar naloge, dane B&Y, ni mogoče dokončati, je B&Y ima pravico do zneska, ki ga je mogoče povrniti stranki, odšteti stroške, ki jih je že imela.
 3. B&Y prav tako ne odgovarja za posledice neplačila ali nepravočasnega plačila računov B&Y, zaradi česar B&Y prekine ali prekine izpolnitev naloge. Morebitne dodatne stroške za ponovni začetek dejavnosti s strani B&Y nosi naročnik.
 4. Zlasti, a ne omejeno na to, B&Y ni odgovoren, brez poseganja v določbe tega člena, za posledice, če stranke ne izpolnijo ali ne pravočasno plačajo zneskov, ki jih redno dolgujejo pristojnim organom v zvezi z vzdrževanjem registracija plovila s sedežem v zadevni jurisdikciji, na primer (državni) davki in poslovni register stroškov. B&Y ne odgovarja za nobene globe, druge stroške in/ali škodo, ki izhajajo iz tega, da stranka teh stroškov ne izpolni ali teh stroškov ne poravna pravočasno in ki so jih naložili pristojni organi.
 5. B&Y ne odgovarja za posledice kakršnih koli (predvidenih) zakonodajnih sprememb ali spremenjenih predpisov oziroma jih namerava storiti v zadevni državi registracije plovila ali državi, ki je izdala radijsko dovoljenje, zaradi česar se spremeni registracija plovila. plovilo ni več veljavno ali je radijska licenca preklicana ali obstoječa registracija ali licenca ne bo podaljšana.
 6. B&Y ni odgovoren stranki za kakršno koli pomanjkljivost pri izpolnjevanju svojih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe(-ov) s stranko, razen če je stranka B&Y brez odlašanja in pisno zakrivila pomanjkljivost in B&Y pomanjkljivosti ni odpravil. v razumnem roku je naročnik obvestil o zamudi.
 7. Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je odgovornost B&Y vedno omejena na neposredno škodo. Za kakršno koli posredno ali posledično škodo, vključno, a ne omejeno na izgubljeni dobiček ali izgubo, B&Y nikoli ne odgovarja.
 8. Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je vsaka odgovornost B&Y omejena na najvišji znesek, ki ga je B&Y zaračunal stranki za izvedbo zadevne pogodbe, vendar v vsakem primeru na najvišji znesek, ki ga mora plačati zavarovatelj. od B&Y.
 9. Pravica do odškodnine zastara 6 mesecev od dneva, ko je naročnik izvedel ali bi lahko izvedel za škodo in odgovornost B&Y.