Termeni și condiții

Aplicabilitate

 1. Acești termeni și condiții generale se aplică tuturor misiunilor (actuale și viitoare) furnizate de client către B&Y.
 2. Acești termeni și condiții generale pot fi invocați irevocabil și de către partenerii și angajații B&Y și terții angajați de B&Y.
 3. Acești termeni și condiții generale sunt aplicabile, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.
 4. Aplicabilitatea termenilor și condițiilor generale ale clienților este respinsă în mod expres.

Misiune

 1. B&Y își desfășoară activitățile exclusiv pentru client; terții nu pot obține niciun drept din acestea.
 2. B&Y are dreptul de a angaja terți în executarea contractului. Implicarea terților are loc dacă și pe cât posibil în consultare cu clientul. B&Y are dreptul de a accepta restricțiile de răspundere a terților atunci când le permite terților.
 3. Clientul despăgubește B&Y pentru daunele aduse de terți în legătură cu serviciile prestate clientului, inclusiv costurile de apărare împotriva unor astfel de pretenții.

Servicii

 1. În numele clientului, B&Y furnizează servicii, inclusiv activități de consultanță și operaționale, pentru înregistrarea navelor în diverse țări din lume, la discreția clientului și în conformitate cu regulile legale ale țării de înregistrare relevante. Aceste servicii includ, de asemenea, înființarea uneia sau mai multor entități juridice, dacă acest lucru este necesar sau de dorit pentru înregistrarea relevantă a unei nave într-o țară. În plus, B&Y furnizează servicii în scopul obținerii de licențe radio de expediere, dacă și în măsura în care normele legale din țara relevantă de înregistrare fac acest lucru posibil.
 2. Dacă în țara respectivă pentru înregistrarea unei nave și/sau furnizarea unei licențe radio, B&Y are o adresă de birou și dacă aceasta este pentru înregistrarea unei nave sau pentru furnizarea unei licențe radio necesare, clientul are dreptul pentru a utiliza această adresă de birou de la B&Y, dar numai ca locație și adresă poștală pentru navă sau proprietarul acesteia. Clientului nu i se permite să folosească adresa biroului B&Y în niciun alt scop.
 3. Exclusiv în numele clientului B&Y desfășoară activitățile necesare pentru înregistrarea și menținerea înregistrată a navei clientului și/sau pentru furnizarea și furnizarea în continuare a unei licențe radio în țara aleasă de client și/sau în scopul stabilirii una sau mai multe persoane juridice din țara aleasă de înregistrare și menținere a acestor entități juridice.
 4. Activitățile în cauză fac parte dintr-un pachet total de servicii pe care B&Y l-a creat pentru țara în cauză.
 5. Sarcinile contabile și/sau fiscale privind nava sau persoanele juridice stabilite pentru înregistrarea navei în țara respectivă nu vor face în mod expres parte din serviciile B&Y.

Obligatiile clientului

 1. Atribuirea clientului include întotdeauna pachetul total de servicii întocmit de B&Y pentru țara de înregistrare și/sau furnizarea unei licențe radio alese de client. Clientul este obligat să cumpere acest pachet total.
 2. Clientul este responsabil pentru livrarea la timp și corectă a documentelor corecte necesare pentru ca B&Y să poată îndeplini obligațiile asumate prin contract în mod corect și la timp.
 3. Clientul este obligat să plătească în timp util toate facturile B&Y aferente sarcinilor emise prin virarea sumelor datorate în contul bancar al B&Y.
 4. Recuperările în legătură cu facturile B&Y trebuie făcute în termen de paisprezece zile de la data facturii, sub sancțiunea pierderii dreptului de a face acest lucru.
 5. Clientul nu are dreptul de a suspenda plata facturilor B&Y sau la plata prin compensare.
 6. Când facturile sunt restante, B&Y percepe dobânzi legale și costuri rezonabile extrajudiciare sau de colectare și poate, fără a aduce atingere drepturilor B&Y, să pretindă cheltuieli judiciare.
 7. Toate prețurile utilizate de B&Y așa cum sunt listate pe site-ul web B&Y sau comunicate în alt mod cu clientul sunt întotdeauna supuse modificărilor de preț. B&Y are dreptul de a-și ajusta prețurile între timp și de a le transmite clientului.

Limitare a răspunderii

 1. B&Y nu va fi răspunzător pentru nicio consecință a documentelor și datelor furnizate în timp util, complet sau necorespunzător, necesare pentru stabilirea și/sau continuarea serviciilor solicitate de la B&Y.
 2. Dacă după ce clientul a îndeplinit suma contractului datorat de acesta către B&Y în totalitate sau în parte, se arată mai întâi că clientul nu poate furniza anumite documente și date solicitate, rezultatul cărora însărcinarea dată către B&Y nu poate fi finalizată, B&Y este are dreptul de a deduce la suma posibilă pentru a fi rambursată clientului costurile pe care acesta le-a suportat deja.
 3. De asemenea, B&Y nu este răspunzătoare pentru consecințele neplății sau neplata la timp a facturilor B&Y, în urma cărora îndeplinirea misiunii este suspendată sau reziliată de către B&Y. Orice costuri suplimentare pentru reluarea activităților de către B&Y vor fi suportate de client.
 4. În special, dar fără a se limita la acestea, B&Y nu va fi răspunzătoare, fără a aduce atingere prevederilor prezentului articol, pentru consecințele nerespectării sau nerespectării de către clienți a sumelor datorate periodic autorităților competente în ceea ce privește menținerea unui înregistrarea unei nave stabilite în jurisdicția în cauză, cum ar fi, de exemplu, taxele (de stat) și registrul comerțului cu costuri. B&Y nu va fi răspunzător pentru nicio amenzi, alte costuri și/sau daune rezultate din neîndeplinirea de către client a acestor costuri sau de a îndeplini aceste costuri în timp util și care au fost impuse de autoritățile competente.
 5. B&Y nu este răspunzător pentru consecințele oricăror modificări legislative (intenționate) sau reglementări modificate sau intenționează să facă acest lucru în țara respectivă de înmatriculare a unei nave sau țara care a eliberat o licență radio, în urma căreia modifică înregistrarea unui nava nu mai este valabilă sau dacă licența radio este revocată sau dacă o înregistrare sau o licență existentă nu va fi reînnoită.
 6. B&Y nu este răspunzător față de client pentru niciun deficiență în îndeplinirea obligațiilor sale care decurg din acordul (acordurile) cu clientul, cu excepția cazului în care B&Y a fost neîndeplinit fără întârziere și în scris de către client pentru o deficiență și B&Y nu și-a recuperat deficiența. într-un termen rezonabil clientul a făcut notificarea de neîndeplinire a obligațiilor.
 7. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafelor precedente ale acestui articol, o răspundere a B&Y este întotdeauna limitată la daune directe. Pentru orice daune indirecte sau consecutive, inclusiv, dar fără a se limita la profituri sau pierderi pierdute, B&Y nu va fi niciodată răspunzător.
 8. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafelor precedente ale acestui articol, orice răspundere a B&Y va fi limitată la suma maximă pe care B&Y a facturat-o clientului pentru executarea contractului relevant, dar în orice caz la suma maximă care trebuie plătită de către asigurător. de B&Y.
 9. Dreptul la despăgubire expiră la 6 luni după ce clientul a luat cunoștință sau ar fi putut să cunoască daunele și răspunderea B&Y.