Правила и условия

Приложимост

 1. Тези общи условия се прилагат за всички (настоящи и бъдещи) задачи, предоставени от клиента на B&Y.
 2. Тези общи условия могат неотменимо да се позовават и на партньорите и служителите на B&Y и трети страни, ангажирани от B&Y.
 3. Тези общи условия са приложими, освен ако не е уговорено друго в писмен вид.
 4. Изрично се отхвърля приложимостта на общите условия на клиента.

Възлагане

 1. B&Y извършва своята дейност изключително за клиента; трети страни не могат да черпят никакви права от тях.
 2. B&Y има право да ангажира трети лица за изпълнение на договора. Участието на трети страни става, ако и доколкото е възможно, след консултация с клиента. B&Y има право да приеме ограничения за отговорност на трети страни, когато дава възможност на трети страни.
 3. Клиентът обезщетява B&Y за вреди на трети лица във връзка с предоставените услуги за клиента, включително разходите за защита срещу подобни искове.

Услуги

 1. От името на клиента B&Y предоставя услуги, включително консултантски и оперативни дейности, за регистрация на плавателни съдове в различни страни по света, по преценка на клиента и съгласно законовите правила на съответната държава на регистрация. Тези услуги включват и създаване на едно или повече юридически лица, ако това е необходимо или желателно за съответната регистрация на кораб в дадена държава. Освен това B&Y предоставя услуги с цел получаване на лицензи за превоз на радиостанции, ако и доколкото законовите правила на съответната държава на регистрация позволяват това.
 2. Ако в съответната държава за регистрация на кораб и/или предоставяне на лиценз за радио, B&Y има адрес на офис и ако това е за регистрация на кораб или за предоставяне на лиценз за радио, клиентът има право да използвате този офис адрес от B&Y, но само като местоположение и пощенски адрес за кораба или неговия собственик. Клиентът няма право да използва адреса на офиса на B&Y за каквито и да е други цели.
 3. Единствено от името на клиента B&Y извършва дейностите, необходими за регистриране и поддържане на регистриран кораб на клиента и/или за предоставяне и поддържане на предоставянето на лиценз за радио в избраната от клиента държава и/или с цел установяване на едно или повече юридически лица в избраната страна на регистрация и поддържане на тези юридически лица.
 4. Въпросните дейности са част от цялостния пакет от услуги, които B&Y е съставил за въпросната държава.
 5. Счетоводни и/или данъчни задачи по отношение на кораба или юридическите лица, създадени за регистрация на кораба в съответната страна, изрично не са част от услугите на B&Y.

Задължения на клиента

 1. Заданието на клиента винаги включва целия пакет от услуги, съставен от B&Y за страната на регистрация и/или предоставянето на избран от клиента радио лиценз. Клиентът е длъжен да закупи целия пакет.
 2. Клиентът е отговорен за навременното и коректно предоставяне на коректните документи, необходими, за да може B&Y да изпълни коректно и навременно задълженията си по договора.
 3. Клиентът се задължава да заплати в срок всички фактури на B&Y, свързани с издадените задания, като преведе дължимите суми по банковата сметка на B&Y.
 4. Рекламации във връзка с фактурите на B&Y трябва да бъдат направени в рамките на четиринадесет дни след датата на фактурата, под наказателна отговорност за загуба на правото за това.
 5. Клиентът няма право да спира плащането по фактурите на B&Y или да извършва плащане чрез прихващане.
 6. Когато фактурите са просрочени, B&Y начислява законови лихви и разумни допълнителни съдебни разноски или разходи за събиране и може, без да се засягат правата на B&Y, да поиска съдебни разноски.
 7. Всички цени, използвани от B&Y, както са посочени на уебсайта на B&Y или по друг начин съобщени на клиента, винаги подлежат на промени в цените. B&Y има право да коригира цените си междувременно и да ги прехвърли на клиента.

Ограничаване на отговорността

 1. B&Y не носи отговорност за каквито и да е последствия от ненавременно, непълно или неправилно предоставени документи и данни, необходими за установяване и/или продължаване на услугите, заявени от B&Y.
 2. Ако след като клиентът е изпълнил изцяло или частично сумата по договора, дължима от него на B&Y, първо се покаже, че клиентът не може да предостави определени изисквани документи и данни, в резултат на което задачата, дадена на B&Y, не може да бъде изпълнена, B&Y е има право да удържи до възможната сума за възстановяване на клиента разходите, които вече е направил.
 3. B&Y също така не носи отговорност за последиците от неплащане или ненавременно плащане на фактурите на B&Y, в резултат на което изпълнението на заданието е спряно или прекратено от B&Y. Всички допълнителни разходи за възобновяване на дейността от B&Y са за сметка на клиента.
 4. По-специално, но не само, B&Y не носи отговорност, без да се засягат разпоредбите на този член, за последиците от неспазването или ненавременното изпълнение на сумите от клиентите, дължими периодично на компетентните органи във връзка с поддържането на регистрацията на кораб, установен в съответната юрисдикция, като например (държавни) данъци и търговски регистър на разходите. B&Y не носи отговорност за каквито и да е глоби, други разходи и/или щети, произтичащи от неизпълнение от страна на клиента на тези разходи или неизпълнение на тези разходи навреме и които са били наложени от компетентните органи.
 5. B&Y не носи отговорност за последствията от всякакви (предвидени) законодателни промени или изменени разпоредби или възнамерява да направи това в съответната държава на регистрация на плавателен съд или държава, която е издала радиолиценз, в резултат на което се променя регистрацията на плавателният съд вече не е валиден или лицензът за радио е отнет или съществуваща регистрация или лиценз няма да бъдат подновени.
 6. B&Y не носи отговорност пред клиента за какъвто и да е недостатък в изпълнението на задълженията му, произтичащ от споразумението(ята) с клиента, освен ако B&Y не е просрочен незабавно и писмено от клиента за недостатък и B&Y не е възстановил недостатъка в разумен срок клиентът е направил уведомление за неизпълнение.
 7. Независимо от разпоредбите на предходните параграфи на този член, отговорността на B&Y винаги е ограничена до преки щети. За всякакви непреки или последващи щети, включително, но не само, пропуснати ползи или загуби, B&Y никога не носи отговорност.
 8. Независимо от разпоредбите на предходните параграфи на този член, всяка отговорност на B&Y се ограничава до максималната сума, която B&Y е фактурирала на клиента за изпълнението на съответния договор, но във всеки случай до максималната сума, която трябва да бъде платена от застрахователя на B&Y.
 9. Правото на обезщетение се погасява 6 месеца след като клиентът е узнал или е могъл да узнае за щетите и отговорността на B&Y.