Felhasználási feltételek

Alkalmazhatóság

 1. Ezek az általános szerződési feltételek az ügyfél által a B&Y részére biztosított minden (jelenlegi és jövőbeli) megbízásra vonatkoznak.
 2. Jelen általános szerződési feltételekre a B&Y partnerei és alkalmazottai, valamint a B&Y által megbízott harmadik felek is visszavonhatatlanul hivatkozhatnak.
 3. Jelen általános szerződési feltételek érvényesek, kivéve, ha írásban másként állapodtak meg.
 4. Az ügyfelek általános szerződési feltételeinek alkalmazhatóságát kifejezetten elutasítjuk.

Feladat

 1. A B&Y tevékenységét kizárólag az ügyfél érdekében végzi; harmadik felek nem származhatnak tőlük semmilyen jogot.
 2. A B&Y jogosult harmadik feleket bevonni a szerződés végrehajtásába. Harmadik felek bevonása lehetőség szerint és lehetőség szerint az ügyféllel egyeztetve történik. A B&Y jogosult elfogadni a harmadik fél felelősségére vonatkozó korlátozásokat, amikor harmadik feleket engedélyez.
 3. Az ügyfél megtéríti a B&Y-t az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben harmadik felek által okozott károkért, beleértve az ilyen követelésekkel szembeni védekezés költségeit is.

Szolgáltatások

 1. Az ügyfél megbízásából a B&Y szolgáltatásokat nyújt, beleértve a tanácsadási és üzemeltetési tevékenységeket is, a hajók nyilvántartásba vételéhez a világ különböző országaiban, az ügyfél döntése alapján és az adott regisztrációs ország jogi szabályai szerint. Ezek a szolgáltatások magukban foglalják egy vagy több jogi személy létrehozását is, ha ez szükséges vagy kívánatos egy hajó megfelelő nyilvántartásba vételéhez egy országban. Ezen túlmenően a B&Y szolgáltatásokat nyújt a szállítási rádióengedélyek megszerzése céljából, amennyiben és amennyiben a bejegyzés helye szerinti ország jogi szabályai ezt lehetővé teszik.
 2. Ha az adott országban a hajó nyilvántartásba vételéhez és/vagy rádióengedély kiadásához a B&Y rendelkezik irodai címmel, és ha ez a hajó nyilvántartásba vételéhez vagy a rádióengedély megadásához szükséges, az ügyfél jogosult használja ezt a B&Y irodai címet, de csak a hajó vagy tulajdonosa helyeként és postai címeként. Az ügyfél semmilyen más célra nem használhatja a B&Y iroda címét.
 3. Kizárólag az ügyfél megbízásából B&Y végzi az ügyfél hajójának nyilvántartásba vételéhez és nyilvántartásba vételéhez és/vagy rádióengedély kiadásához és fenntartásához szükséges tevékenységeket az ügyfél által választott országban és/vagy létesítés céljából. egy vagy több jogi személy a kiválasztott országban, ahol nyilvántartásba veszik és fenntartják ezeket a jogi személyeket.
 4. Az érintett tevékenységek a B&Y által a szóban forgó ország számára összeállított teljes szolgáltatáscsomag részét képezik.
 5. A hajóval vagy az adott országban a hajó nyilvántartásba vételére létrehozott jogi személyekkel kapcsolatos könyvelési és/vagy adózási feladatok kifejezetten nem képezik a B&Y szolgáltatásainak részét.

Az ügyfél kötelezettségei

 1. Az ügyfél megbízása minden esetben tartalmazza a B&Y által a regisztrációs országra összeállított teljes szolgáltatáscsomagot és/vagy az ügyfél által választott rádióengedély megadását. Az ügyfél köteles ezt a teljes csomagot megvásárolni.
 2. A megrendelő felelős a megfelelő dokumentumok időben történő és megfelelő kézbesítéséért, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a B&Y lehetővé tegye szerződéses kötelezettségeinek megfelelő és határidőre történő teljesítését.
 3. Az ügyfél köteles a B&Y által a kiadott megbízásokkal kapcsolatos valamennyi számlát határidőben megfizetni a B&Y bankszámlájára történő átutalással.
 4. A B&Y számláival kapcsolatos reklamációt a számla keltétől számított tizennégy napon belül kell megtenni, a jogvesztés büntetése mellett.
 5. Az ügyfél nem jogosult a B&Y számláinak fizetésének felfüggesztésére, illetve beszámítás útján történő fizetésre.
 6. Késedelmes számlák esetén a B&Y törvényes kamatot és ésszerű peren kívüli vagy behajtási költséget számít fel, és – a B&Y jogainak sérelme nélkül – bírósági költségeket követelhet.
 7. A B&Y által a B&Y weboldalán feltüntetett vagy az ügyféllel más módon közölt árak mindig változhatnak. A B&Y-nek jogában áll időközben módosítani az árait és átadni az ügyfélnek.

Korlátolt felelősség

 1. A B&Y nem vállal felelősséget a nem időben, nem teljes körűen vagy nem megfelelően átadott dokumentumokból és adatokból, amelyek a B&Y-től igényelt szolgáltatások létrehozásához és/vagy folytatásához szükségesek.
 2. Ha az ügyfél az általa a B&Y felé fennálló szerződéses összegének részben vagy egészben történő teljesítését követően először azt mutatja, hogy az ügyfél bizonyos szükséges dokumentumokat és adatokat nem tud rendelkezésre bocsátani, és ennek eredményeként a B&Y részére adott megbízás nem teljesíthető, a B&Y jogosult az ügyfélnek visszatéríthető összegből levonni a már felmerült költségeit.
 3. A B&Y nem vállal felelősséget a B&Y számláinak elmulasztásából vagy időben történő fizetésének elmulasztásából eredő következményekért sem, amelyek következtében a megbízás teljesítése a B&Y által felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerül. A B&Y tevékenységének újrakezdésével kapcsolatos minden további költség az ügyfelet terheli.
 4. Különösen, de nem kizárólagosan a B&Y nem vállal felelősséget e cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül azokért a következményekért, amelyek abból fakadnak, hogy az ügyfelek nem vagy nem időben tesznek eleget az illetékes hatóságoknak rendszeresen esedékes összegeknek a az érintett joghatóságon belül székhellyel rendelkező hajó nyilvántartásba vétele, például (állami) adók és költségek kereskedelmi nyilvántartása. A B&Y nem vállal felelősséget semmilyen bírságért, egyéb költségekért és/vagy károkért, amelyek abból adódnak, hogy az ügyfél ezeket a költségeket nem vagy határidőben teljesítette, és amelyeket az illetékes hatóságok szabtak ki.
 5. A B&Y nem vállal felelősséget a (szándékolt) jogszabályi változtatások vagy módosított szabályozások következményeiért, illetve nem szándékozik ezt megtenni a hajó vagy a rádióengedélyt kibocsátó ország bejegyzése szerinti országban, amelyek következtében megváltozik egy hajó regisztrációja. a hajó már nem érvényes, vagy a rádióengedélyt visszavonják, vagy egy meglévő lajstromozást vagy engedélyt nem újítják meg.
 6. A B&Y nem vállal felelősséget az ügyféllel szemben az ügyféllel kötött megállapodás(ok)ból eredő kötelezettségei teljesítésének hiányosságaiért, kivéve, ha a B&Y az ügyfél késedelem nélkül és írásban mulasztást szenvedett el, és a B&Y a hiányt nem pótolta. ésszerű időn belül az ügyfél értesítést tett a nemteljesítésről.
 7. A jelen cikk előző bekezdéseinek rendelkezései ellenére a B&Y felelőssége mindig a közvetlen károkra korlátozódik. Bármilyen közvetett vagy következményes kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt nyereséget vagy veszteséget, a B&Y soha nem vállal felelősséget.
 8. A jelen cikk előző bekezdéseinek rendelkezései ellenére a B&Y felelőssége arra a maximális összegre korlátozódik, amelyet a B&Y az ügyfélnek kiszámlázott az adott szerződés végrehajtásáért, de minden esetben a biztosító által fizetendő maximális összegre. a B&Y.
 9. A kártérítési jog 6 hónap elteltével szűnik meg attól az időponttól számítva, amikor az ügyfél tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett a B&Y káráról és felelősségéről.