Regulamin

Stosowalność

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich (bieżących i przyszłych) zleceń przekazywanych przez klienta firmie B&Y.
 2. Na te ogólne warunki mogą nieodwołalnie powoływać się również partnerzy i pracownicy B&Y oraz strony trzecie zaangażowane przez B&Y.
 3. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.
 4. Stosowanie ogólnych warunków klientów jest wyraźnie odrzucane.

Zadanie

 1. B&Y prowadzi swoją działalność wyłącznie na rzecz klienta; osoby trzecie nie mogą wywodzić z nich żadnych praw.
 2. B&Y ma prawo zaangażować osoby trzecie w wykonanie umowy. Zaangażowanie osób trzecich odbywa się w miarę możliwości w porozumieniu z klientem. Firma B&Y jest uprawniona do zaakceptowania ograniczeń odpowiedzialności osób trzecich w przypadku umożliwienia stronom trzecim.
 3. Klient zabezpiecza B&Y za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z usługami świadczonymi na rzecz klienta, w tym koszty obrony przed takimi roszczeniami.

Usługi

 1. W imieniu klienta B&Y świadczy usługi, w tym działania doradcze i operacyjne, w zakresie rejestracji jednostek pływających w różnych krajach świata, według uznania klienta i zgodnie z przepisami prawa właściwego kraju rejestracji. Usługi te obejmują również ustanowienie jednego lub więcej podmiotów prawnych, jeśli jest to konieczne lub pożądane w celu odpowiedniej rejestracji statku w danym kraju. Ponadto B&Y świadczy usługi w celu uzyskania licencji radiowych dla statków, jeśli iw zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawne odpowiedniego kraju rejestracji.
 2. Jeżeli w kraju rejestracji statku i/lub udzielenia pozwolenia radiowego, B&Y ma adres biura i jeśli jest to wymagane do rejestracji statku lub dostarczenia pozwolenia radiowego, klient ma prawo używać tego adresu biura B&Y, ale tylko jako lokalizację i adres pocztowy statku lub jego właściciela. Klientowi nie wolno używać adresu biura B&Y do żadnych innych celów.
 3. Wyłącznie w imieniu klienta B&Y wykonuje czynności wymagane do rejestracji i prowadzenia zarejestrowanej jednostki pływającej klienta i/lub udzielania i utrzymywania licencji radiowej w kraju wybranym przez klienta i/lub w celu ustanowienia jeden lub więcej podmiotów prawnych w wybranym kraju rejestracji i utrzymywania tych podmiotów prawnych.
 4. Działania, o których mowa, są częścią pełnego pakietu usług, które firma B&Y przygotowała dla danego kraju.
 5. Zadania związane z księgowością i/lub podatkami dotyczące statku lub osób prawnych utworzonych w celu rejestracji statku w danym kraju wyraźnie nie stanowią części usług B&Y.

Obowiązki klienta

 1. Zlecenie klienta zawsze obejmuje cały pakiet usług opracowany przez B&Y dla kraju rejestracji i/lub zapewnienie licencji radiowej wybranej przez klienta. Klient jest zobowiązany do zakupu całego pakietu.
 2. Klient jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dostarczenie prawidłowych dokumentów wymaganych do umożliwienia B&Y prawidłowego i terminowego wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy.
 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty wszystkich faktur B&Y związanych z wystawionymi zleceniami w odpowiednim terminie przelewem należnych kwot na rachunek bankowy B&Y.
 4. Reklamacje w związku z fakturami B&Y należy składać w ciągu czternastu dni od daty wystawienia faktury pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
 5. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności faktur B&Y ani do zapłaty w drodze potrącenia.
 6. W przypadku zaległych faktur B&Y nalicza odsetki ustawowe i uzasadnione koszty pozasądowe lub windykacyjne oraz może, bez uszczerbku dla praw B&Y, dochodzić kosztów sądowych.
 7. Wszystkie ceny stosowane przez B&Y, wymienione na stronie internetowej B&Y lub w inny sposób przekazane klientowi, zawsze podlegają zmianom cen. B&Y ma prawo tymczasowo dostosować swoje ceny i przenieść je na klienta.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. B&Y nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieterminowego, niepełnego lub nieprawidłowego dostarczenia dokumentów i danych niezbędnych do ustanowienia i/lub kontynuacji usług wymaganych od B&Y.
 2. Jeżeli po całkowitym lub częściowym wykonaniu przez klienta kwoty umowy należnej B&Y, najpierw okaże się, że klient nie jest w stanie dostarczyć niektórych wymaganych dokumentów i danych, w wyniku czego zlecenie powierzone B&Y nie może zostać zrealizowane, B&Y uprawniony do potrącenia do kwoty możliwej do zwrotu klientowi kosztów, które już poniósł.
 3. B&Y nie ponosi również odpowiedzialności za skutki braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty faktur B&Y, w wyniku których realizacja zlecenia zostaje zawieszona lub zakończona przez B&Y. Wszelkie dodatkowe koszty wznowienia działalności przez B&Y ponosi klient.
 4. W szczególności, ale nie ograniczając się do tego, firma B&Y nie ponosi odpowiedzialności, bez uszczerbku dla postanowień niniejszego artykułu, za konsekwencje nieterminowego regulowania przez klientów kwot należnych okresowo właściwym organom w związku z utrzymaniem rejestracja statku mającego siedzibę w danej jurysdykcji, jak na przykład (państwowy) rejestr podatkowy i kosztowy rejestr handlowy. B&Y nie ponosi odpowiedzialności za żadne grzywny, inne koszty i/lub szkody wynikające z nieuiszczenia przez klienta tych kosztów lub niespełnienia tych kosztów w terminie, które zostały nałożone przez właściwe władze.
 5. B&Y nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek (zamierzonych) zmian legislacyjnych lub zmienionych przepisów lub zamierza to zrobić w odpowiednim kraju rejestracji statku lub kraju, który wydał pozwolenie radiowe, w wyniku czego zmienia się rejestracja statek utracił ważność lub czy licencja radiowa została cofnięta lub czy istniejąca rejestracja lub licencja nie zostaną odnowione.
 6. B&Y nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za jakiekolwiek uchybienia w wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z umowy (umów) z klientem, chyba że B&Y zostało bezzwłocznie i na piśmie przez klienta uchybione w stosunku do uchybienia, a B&Y nie odzyskała uchybienia w rozsądnym terminie klient złożył zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania.
 7. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów niniejszego artykułu, odpowiedzialność B&Y jest zawsze ograniczona do szkód bezpośrednich. Firma B&Y nigdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne, w tym między innymi utracone zyski lub straty.
 8. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów niniejszego artykułu, wszelka odpowiedzialność B&Y jest ograniczona do maksymalnej kwoty, którą B&Y wystawił klientowi fakturę za wykonanie odpowiedniej umowy, ale w każdym przypadku do maksymalnej kwoty do zapłaty przez ubezpieczyciela firmy B&Y.
 9. Prawo do odszkodowania wygasa po 6 miesiącach od dnia, w którym klient dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o szkodzie i odpowiedzialności B&Y.