Regjistrimi i jahteve në Singapor

Regjistrimi i anijeve në Singapor

Regjistroni jahtin tuaj nën flamurin e Singaporit!

Qeveria e Singaporit kërkon që të gjitha anijet dhe ski-jet të regjistrohen. Procesi i regjistrimit është krijuar për të ndihmuar pronarët e anijeve private në marrjen e regjistrimit të tyre në një mënyrë efikase. Kjo përfshin dhënien e informacionit të nevojshëm si emri i anijes, gjatësia dhe informacioni i motorit, si dhe dëshmia e pronësisë.

Kushdo që zotëron një varkë dhe përmbush kushtet e përcaktuara nga departamenti i regjistrimit të Singaporit, ka të drejtë të regjistrojë anijen e tyre.

Regjistrimi i anijeve ndihmon në garantimin e sigurisë, sigurisë dhe zbatimin e duhur të rregulloreve detare. Procesi dhe kërkesat specifike për regjistrimin e varkës mund të ndryshojnë në varësi të llojit dhe madhësisë së varkës.

Përparësitë e regjistrimit të anijeve në Singapor

Regjistrimi i një varke në Singapor ofron disa përparësi:

 • Pajtueshmëria ligjore: Regjistrimi i anijeve në Singapor është i detyrueshëm, duke siguruar respektimin e rregulloreve detare dhe ligjeve lokale.
 • Verifikimi i pronësisë: Shërben si provë zyrtare e pronësisë, duke reduktuar rrezikun e mosmarrëveshjeve ose vjedhjeve.
 • Siguria: Varkat e regjistruara mund t'i nënshtrohen inspektimeve të sigurisë, duke promovuar rrugë ujore më të sigurta dhe lundrim të përgjegjshëm.
 • Kërkimi dhe shpëtimi: Varkat e regjistruara mund të vendosen me shpejtësi në raste urgjente, duke ndihmuar përpjekjet e kërkimit dhe shpëtimit.
 • Qasja në Shërbime: Regjistrimi lehtëson aksesin në ankorim, sigurim, financim dhe shërbime të tjera.
 • Përgjegjësia mjedisore: Pajtueshmëria me rregulloret mjedisore ndihmon në ruajtjen e ekosistemeve detare dhe pastërtinë e ujit.
 • Lundrimi Ndërkombëtar: Varkat e regjistruara e kanë më të lehtë të doganojnë dhe të lundrojnë në ujërat ndërkombëtare.

Në përgjithësi, regjistrimi i anijeve në Singapor siguron pajtueshmërinë ligjore, rrit sigurinë, sigurinë dhe përgjegjësinë mjedisore në rrugët ujore të vendit dhe ofron akses në shërbimet dhe navigimin ndërkombëtar për pronarët e anijeve.

Kush mund të aplikojë për regjistrimin e anijes në Singapor?

Në Singapor, regjistrimi i anijeve është i hapur për subjekte të ndryshme:

 • Individët: Çdo individ që zotëron një varkë, qoftë për qëllime rekreative personale apo komerciale, ka të drejtë të aplikojë për regjistrimin e varkës.
 • Kompanitë: Ndërmarrjet tregtare të angazhuara në aktivitete si turizmi, peshkimi, transporti ose qëllime të tjera tregtare mund të aplikojnë gjithashtu për regjistrimin e anijeve.
 • Organizatat: Agjencitë qeveritare, subjektet jofitimprurëse ose organizatat që zotërojnë dhe operojnë varka për qëllime zyrtare ose humanitare mund të kenë të drejtë të regjistrojnë anijet e tyre.
 • Bizneset Detare: Bizneset e përfshira në operacionet detare, të tilla si kompanitë e transportit detar ose ujor, shpesh regjistrojnë varkat për përdorim tregtar.
 • Klubet rekreative: Klubet e jahteve ose klubet e shëtitjes me varkë rekreative që zotërojnë varka për përdorim nga anëtarët e klubit mund të aplikojnë gjithashtu për regjistrimin e varkave.

Kërkesat dhe dokumentacioni specifik për regjistrimin e varkave në Singapor mund të ndryshojnë në bazë të llojit dhe madhësisë së anijes, përdorimit të synuar dhe subjektit që aplikon për regjistrim.

Cila është procedura për të regjistruar një varkë në Singapor?

Procesi i regjistrimit është shumë i thjeshtë.

 • Ju lutemi bëni një porosi online
 • Paguani tarifën e regjistrimit
 • Na jepni dokumentet e kërkuara
 • Ne do t'ju dërgojmë dokumentet për t'u nënshkruar

Regjistrimi i anijes në Singapor është i vlefshëm?

Në Singapor, regjistrimi i anijeve është zakonisht i vlefshëm për një periudhë prej 1 viti.

Cilat dokumente kërkohen për të regjistruar varkën në Singapor?

Kur regjistroni një varkë në Singapor, zakonisht kërkohen dokumentet e mëposhtme:

 • Dëshmia e pronësisë: Kjo mund të përfshijë një faturë shitjeje ose një akt shitjeje, që shërben si dëshmi e pronësisë suaj ligjore të varkës.
 • Identifikimi i vlefshëm: Do t'ju duhet të siguroni një formë të vlefshme identifikimi, si p.sh. një ID Singapori, pasaportë ose një ID tjetër të lëshuar nga qeveria.
 • Certifikata e sigurimit: Një certifikatë sigurimi për varkën është shpesh e nevojshme.
 • Certifikata e ndërtimit të varkave: Disa varka mund të kërkojnë një certifikatë që vërteton ndërtimin dhe specifikimet e tyre.
 • Certifikata e fshirjes (nëse aplikohet): Nëse anija ishte regjistruar më parë në një vend tjetër dhe po transferoni regjistrimin në Singapor, mund t'ju duhet të siguroni një certifikatë fshirjeje ose dokumentacion nga regjistri i mëparshëm për të konfirmuar anulimin e regjistrimit të mëparshëm.
 • Certifikata Ndërkombëtare e Tonazhit (ITC69): Kjo certifikatë ofron informacion në lidhje me tonazhin e anijes dhe kërkohet për anijet më të mëdha.
 • Certifikatat e pajisjeve të sigurisë: Në varësi të llojit dhe qëllimit të varkës, mund t'ju duhet të siguroni certifikata që tregojnë se anija është e pajisur me pajisjet e nevojshme të sigurisë dhe plotëson standardet e sigurisë.
 • Raportet e sondazhit dhe inspektimit: Për anije ose rrethana të caktuara, mund të kërkohen raporte të rilevimit dhe inspektimit nga gjeodetët e autorizuar për të konfirmuar përputhjen e varkës me kërkesat e sigurisë dhe teknike.